b-a-c-u:Unfinished part of State University Ca…

b-a-c-u:

Unfinished part of State University Campus,
Tbilisi, Georgia,
Built in 1966-1968
Architect: Sh. Kachkachishvili, E. Kopaladze, B. Maminaishvili, N. Mgalobishvili, L. Medzmariashvili, N. Mikadze, S. Revishvili, O. Sabashvili, D. Chopikashvili
© BACU @_ba_cu


%d bloggers like this: